Chương Trình Đại Lý

Nếu bạn đã có tài khoản CTV, vui lòng đăng nhập tại đây.

Để tạo tài khoản CTV - đại lý, điền vào mẫu bên dưới và đảm bảo rằng bạn đã điền các trường bắt buộc:

Thông tin cá nhân
Your Affiliate Information
Mật Khẩu
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản Chính sách Công tác viên (Tiếp thị Liên kết AFFILIATE)